Nové riešenie pre likvidáciu komunálneho odpadu

Technológia katalytickej mineralizácie šetrí životné prostredie aj peniaze

Ukázať video

Výhody technológie


Táto technológia je inštalovaná už na 230 miestach v 14 krajinách sveta

USA, Poľsko, Švajčiarsko, Taliansko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecká spolková republika, Česká republika, Maďarsko, Holandsko, Japonsko, Belgicko, Mexiko

Referencie

Predstavujeme vám inovatívne patentované riešenie likvidácie komunálneho odpadu. Katalytická mineralizácia prebieha pri nízkej teplote do 520 °C a vďaka tomu sa do ovzdušia neuvoľňujú žiadne škodlivé látky. Dokážeme spracovať aj nebezpečný, tekutý alebo nemocničný odpad. Výstupným materiálom je minerálny prášok, ktorý sa dá použiť napr. v stavebníctve.

Podľa smernice Európskej komisie 96/61 EC patrí katalytická mineralizácia do kategórie BAT (Best available technology).

Vďaka tomu, že k likvidácii odpadu nedochádza horením, neuvoľňujú sa do životného prostredia dioxíny, furán, metán, oxid dusičitý ani oxid uhoľnatý.

Katalytická mineralizácia,

technológia zhodnocovania komunálneho odpadu.

Ukážka celého procesu spracovania

Výsledkom technologického procesu Infra Waste je zníženie objemu odpadu až o 99%. Celkový objem závisí od jeho zloženia. Vďaka katalytickej mineralizácii dôjde k úplnému odvodneniu a odstráneniu zápachu odpadu a k likvidácii všetkých vírusov a baktérií. Výsledný prášok je bez problémov možné použiť napríklad v stavebníctve.


Technológia je dostupná v rôznych variantoch – rozhodujúca je kapacita komôr. Dokáže tak spracovať od 1,5 do 300 ton odpadu denne. Komory pritom môžu byť vzájomne prepojené a ich kapacita sa spočíta. Môžu ju tak pre likvidáciu komunálneho odpadu použiť aj menšie mestá.

Prof. Zygmunt Wysocki je vynálezcom technológie a držiteľom rady patentov. Spoločnosť Infra Waste a.s. je na základe licenčnej zmluvy oprávnená vyrábať, používať, ponúkať a uvádzať na trh technologické zariadenia, výrobné postupy aj know how, ktorú sú predmetom patentov.v

Patenty