Porovnání

Zpracovávané typy odpadů a výstupní materiály


Vstupním materiálem je organický odpad různého druhu, přičemž zapojením přídavných modulů je možné zpracovávat i některé druhy nebezpečného, tekutého a nemocničního odpadu.

Infra Waste proces Infra Waste proces

Minerální prášek neobsahuje žádné škodlivé látky a je možné ho ukládat na běžné skládky nebo použít jako příměs do betonu, podkladový materiál pro cesty, stavby a podobně.

Dalšími produkty procesu jsou voda a CO2. Kov, sklo a jiné materiály nepodléhající rozkladu, které vstupují do procesu, zůstávají při výstupu nezměněné a následně jsou separovány za účelem dalšího využití a recyklace.

Porovnání


Porovnání s dostupnými technologiemi. Pyrolýza, plazma a katalytická mineralizace.

Pyrolýza Plazma Katalytická mineralizace
Teplota 800-1200 °C 3000-10000 °C 350-550 °C
Vstupní segregace materiálů ano ano ne
Likvidace nebezpečného odpadu jen po náročných úpravách jen po náročných úpravách ano
Vznik dioxinů ano ano (reverzní syntéza) ne
Energetická náročnost vysoká velmi vysoká nízká
Provozní náklady vysoké vysoké nízké
Zpětné získávání sběrných surovin po náročné segregaci po náročné segregaci jednoduché po skončení procesu
Získávání sběrných surovin z procesních plynů nemožné nemožné jednoduché, podle obsahu prvků
Úroveň čistoty emisí jen po namontování dodatečných zařízení jen po namontování dodatečných zařízení velmi vysoká, vzniká jen CO2 a vodní pára
Zpětné získávání tepelné a elektrické energie ano po namontovaní dodatečné jednotky a generátoru ano po namontovaní dodatečné jednotky a generátoru ano, generátory jsou součástí zařízení
Rozsah možností zpracování různých typů odpadů omezené omezené téměř bez omezení
Stavební náročnost vysoká velmi vysoká nízká
Nároky na zastavěnou plochu velké vzhledem k nutnosti skladování a segregace velké vzhledem k nutnosti skladování a segregace minimální manipulační plochy